Katalog informacij

I. Osnovni podatki o katalogu

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA SPREJEMA: ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE
Ostrovrharjeva ulica 6
1215 Medvode
ODGOVORNA URADNA OSEBA: prim. mag. Rajko Vajd, dr. med., spec.
DATUM PRVE OBJAVE: 01. 09. 2012
DATUM ZADNJE SPREMEMBE:

19.4.2022

KATALOG JE DOSTOPEN : Na spletnem naslovu: www.zd-medvode.si
V tiskani obliki: na sedežu ZD Medvode

II. Podatki o zavodu

Ime zavoda: Zdravstveni dom Medvode
Sedež zavoda: Ostrovrharjeva 6, 1215 Medvode
Telefon: 01/361-99-00
Telefaks: 01/361-99-18
Matična številka: 1430726000
Transakcijski račun: 01271-6030927660
Davčna številka: 99423162
Registrska številka zavezanca pri ZZZS: 5525284799
Glavna dejavnost zavoda: 86.210
Zavod je vpisan pod vložno številko: 1/32526/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

III. Ustanovitelj

Ustanovitelj zavoda je: Občina Medvode
Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi javnega Zavoda – Zdravstveni dom Medvode je sprejela Občina Medvode pod št. Ur. l. 50/99 z dne 2.6.1999.

IV. Direktor

Direktor: prim. mag. Rajko Vajd, dr. med., spec.
Telefon: 01/361-99-58
E-naslov: rajko.vajd@zd-medvode.si

V. Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Julijana Pepić, dms
Telefon: 01/361-99-04
E-naslov: julijana.pepic@zd-medvode.si

VI. Delovni proces je v zavodu organiziran v:

Organizacijske enote zdravstvenega doma so:

 • AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
  • Ambulante družinske medicine 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11
  • Ambulanta v DSO
Vodja ambulant družinske medicine: Branka Štigl, dr. med., spec.
Tel: 01/361-99-00
E-mail: branka.stigl@zd-medvode.si
 • DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA
 • ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV
  • dispanzer za predšolske otroke
  • dispanzer za šolske otroke in mladino
 • ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK
 • SPECIALISTIČNA OKULISTIČNA AMBULANTA
 • SPECIALISTIČNA ULTRAZVOČNA AMBULANTA
 • SPECIALISTIČNA ALERGOLOŠKA AMBULANTA
 • ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA
  • zobozdravstveno varstvo odraslih
  • otroško in mladinsko zobozdravstvo
  • zobotehnični laboratorij

Vodja zobozdravstvene službe: Polonca Šter, dr. dent. med.
Tel: 01/361-99-45
E-mail: polonca.ster@zd-medvode.si

 • LABORATORIJ

Vodja: Tatjana Fogec
Tel:: 01/361-99-27
E-mail: laboratorij@zd-medvode.si
 • FIZIOTERAPIJA
 • ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

Vodja: Keti Simonska, dms
Tel.: 01/361-99-46
E-mail: zdravstvena.vzgoja@zd-medvode.si

 • PATRONAŽNA SLUŽBA
Vodja: Jasmina Klemenčič, dms
Tel.: 01/361-99-60
E-mail: patronaza@zd-medvode.si
 • SERVISNE SLUŽBE
  • informacije
  • vzdrževanje
  • čiščenje
 • UPRAVA
Direktor: prim. mag. Rajko Vajd, dr. med., spec.
Računovodstvo: Tadej Posavec, dipl. ekon. Tel.: 01/361-99-57 E-mail: tadej.posavec@zd-medvode.si
Kadrovske zadeve in tajništvo: Katarina Tomc Tel.: 01/361-99-62 E-mail: uprava@zd-medvode.si


Organigram zavoda

VII. Kdo lahko posreduje informacije javnega značaja in informacije medijem?

Informacije javnega značaja lahko posreduje:

Direktor
prim. mag. Rajko Vajd, dr. med., spec.

Poštni naslov:

Zdravstveni dom Medvode
Ostrovrharjeva ulica 6
1215 Medvode

Telefon: 01/361-99-00
E-naslov: uprava@zd-medvode.si

VIII. Dejavnost zavoda

1. ZAVOD OPRAVLJA OSNOVNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST, KI OBSEGA:

 • spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja;
 • preprečevanje in odkrivanje nalezljivih in nenalezljivih kroničnih bolezni;
 • zdravljenje in rehabilitacija bolnikov in poškodovancev;
 • zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
 • preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;
 • zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
 • patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialno-varstvenih in drugih zavodih;
 • nujno medicinsko pomoč in reševalno službo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana in Kliničnim centrom Ljubljana.
 • zdravstvene preglede športnikov;
 • zdravstvene preglede nabornikov;
 • ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
 • diagnostične in terapevtske storitve.

2. ZAVOD IMA ORGANIZIRANO TUDI IZVENBOLNIŠNIČNO SPECIALISTIČNO AMBULANTNO DEJAVNOST:

Okulistična ambulanta
Ultrazvočna ambulanta
Alergološka ambulanta

3. ZAVOD IZVAJA TUDI DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE V SKLADU Z ZAKONOM O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI:

 • prodaja zdravstvenih storitev na trgu;
 • programi za zdravo življenje.

4. ZAVOD JE TUDI UČNI ZAVOD ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA POUKA DIJAKOV ZDRAVSTVENIH ŠOL IN ŠTUDENTOV VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV POD POGOJI, DOLOČENIMI Z ZAKONOM.

Navedene dejavnosti spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje podrazrede:

 • Q 86.210 osnovna zdravstvena dejavnosti;
 • Q 86.220 specialistična ambulantna dejavnost;
 • Q 86.230 zobozdravstvena dejavnost;
 • Q 86.909 samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
 • P 85.3 srednješolsko izobraževanje;
 • P 85.4 visokošolsko izobraževanje;
 • P 85.5 drugo izobraževanje.


IX. Povezava na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije v delu, ki se nanaša na delovno področje zavoda

Državni predpisi
Predpisi EU

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.


Druge povezave
AED Baza Slovenije – mreža avtomatskih defibrilatorjev Slovenije
Nacionalni inštitut za javno zdravje

X. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Povezava na državni register predpisov:

 • Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS
 • Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS

Povezava na EU portal:

 • Predlogi predpisov na spletnih straneh EUR-Lex

XI. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

* Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja
* Postopki na podlagi ZVOP-1
* Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah

XII. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Letna poročila ZD Medvode
Finančni načrt ZD Medvode

Seznam pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja se nahajajo spodaj med Dokumenti.

XIII. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod

Register zbirk osebnih podatkov

XIV. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem
Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije. Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnega zahtevka skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem
Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav. Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnega zahtevka skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

XV. Druge informacije javnega značaja

Ambulante družinske medicine
Dispanzer za predšolske otroke
Dispanzer za šolske otroke in mladino
Dispanzer za varstvo žensk
Fizioterapija
Patronažna služba
Dom starejših občanov Medvode
Zobozdravstveno varstvo odraslih
Otroško in mladinsko zobozdravstvo
Dispanzer medicine dela, prometa in športa
Laboratorij
Specialistična okulistična ambulanta
Specialistična ultrazvočna ambulanta
Specialistična alergološka ambulanta

Cenik storitev Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa
Cenik storitev Diagnostičnega laboratorija
Cenik zobozdravstvenih storitev

XVI. Način dostopa do informacij javnega značaja

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (4. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 51/06).

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilec). Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 51/06).

Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 51/06.

Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:

Zahteva se naslovi na tel. oz. fax številko ali na naslove, navedene v 2. točki tega kataloga, od ponedeljka do petka do 8.00 do 14.00 ure.

OPIS DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ:

Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja oz. njihovo ponovno uporabo neformalno ali s pisno zahtevo.
Do informacij javnega značaja lahko prosilec dostopa:

 • po elektronski poti

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na internetu, in sicer na spletni strani ZD Medvode: http://www.zd-medvode.si

 • na podlagi posebne zahteve

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja se naslovi po telefonu ali faksu od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure, elektronski pošti na naslov pristojne osebe za posredovanje informacij.

 • osebno v prostorih zavoda

Ustna zahteva za dostop do informacij javnega značaja se poda v prostorih zavoda oz. pri pristojni osebi od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure. Zahtevo podate lahko tudi preko telefona 01/361-99-00.

 • s pisno zahtevo poslano po pošti

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov Zdravstveni dom Medvode, Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 Medvode ali oddate osebno v vložišču zavoda. Lahko pa jo podate tudi na elektronski naslov: uprava@zd-medvode.si, pri čemer morate izrecno navesti, da želite da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, v nasprotnem primeru bomo zahtevo obravnavali kot ustno.

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo.

Pisna zahteva mora obvezno vsebovati: navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca.

V zahtevi za dostop do informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:

 • informacijo, s katero se želi seznaniti,
 • na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis)
 • prosilcu ni treba pravno utemeljiti zahteve, ali izrecno označiti, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Če iz narave zahteve izhaja, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja po tem zakonu, organ obravnava zahtevo po tem zakonu.

V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:

 • informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti,
 • na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi obliko in nosilec zapisa),
 • za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti (pridobitni oz. nepridobitni namen).


STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Od 8. maja 2016 je v uporabi enotni stroškovnik materialnih stroškov, ki ga določa Uredba o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja.

XVII. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov bo podan v Letnem poročilu ZD Medvode.

XVIII. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Ime in priimek:

Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč, mag. javn. upr., dipl. var.
E-naslov:miha.dvojmoc@infocenter.si

XIX. Pravilnik o zaščiti prijaviteljev

Zdravstveni dom Medvode je kot zavezanec po Zakonu o zaščiti prijaviteljev sprejel Pravilnik o zaščiti prijaviteljev s katerim je določil notranjo pot za prijavo kršitve predpisov. Notranja pot za prijavo je namenjena prijavi kršitev predpisov, za katere posamezniki, ki so v delovnem ali podobnem razmerju z zavezancem (tudi dobavitelji, pogodbeni partnerji ipd.) izvejo v delovnem okolju zavezanca. Prijavitelj poda prijavo pisno ali ustno zaupniku, ki je imenovan s posebnim sklepom.

Dokumenti:

Dokumenti