Zgodovina

Zdravstveni dom v Medvodah je bil ustanovljen jeseni leta 1930, med prvimi v Sloveniji, ki je bil ustanovljen kot občinski, najprej so bili okrajni. Stara stavba je bila prvotno namenjena za sokolski dom. Pred dograditvijo pa ga je na dražbi kupil Higijenski zavod v Ljubljani in ga adaptiral v zdravstveni dom. Delovanje se je začelo v letu 1931 in sicer 18.5. V zdravstvenem domu so bili naslednji oddelki: otroški dispanzer, šolska poliklinika, posvetovalnica in splošni ambulatorij. V slednjem so zdravili odrasle paciente, ki so se izkazali z ubožnim spričevalom, za vse vrste bolezni, še posebej pa so se posvečali zatiranju tuberkuloze in veneričnih bolezni. Dodeljen je bil zdravnik specialist za otroške bolezni, zaščitna sestra in dnevničar- služitelj. Zdravniške ordinacije so bile dvakrat tedensko. Zdravstvena pomoč je bila zastonj, tudi zdravila so dobili zastonj.To je bilo zelo pomembno za otroke in kmečko prebivalstvo, kajti delavci so že prej imeli svojo zdravstveno zavarovalnico. Preventivo pri šolarjih pa so izvajali na šolah.V pritličju je bilo javno kopališče, med drugim so redno dvakrat mesečno vodili otroke iz šol po razredih, da so se skopali.V prvem nadstropju pa so bili kompletno opremljeni prostori za otroški »preventorij«, to je za počitniške kolonije otrok. Lahko so sprejeli do 56 otrok mesečno.To so bila zdravstvena letovanja.

Med drugo svetovno vojno je delovala v ZD samo medicinska sestra.

Po vojni so bile ustanovljene še ostale službe, ki delujejo v sklopu osnovnega zdravstvenega varstva, zobozdravstvo, patronaža, obratne ambulante, laboratorij, rentgen.Leta 1952 je bil ustanovljen Dispanzer za zdravstveno varstvo žena in otrok. Zaradi uspešnega strokovnega dela so dosegli, da je dispanzer na pobudo prof.Avčina kompletno opremil UNICEF. Zdravstveni dom je deloval pod okriljem Okrajnega zavoda za socialno zavarovanje, bil je tudi samostojen zavod, potem pa je postal del Zdravstvenega doma Ljubljana, TOZD-a oziroma Enote Šiška.

Zaradi razvoja kraja, številnih priseljencev, razvoja industrije so postali pogoji dela vedno težji. Prostori so postali premajhni in neustrezni za strokovno kvalitetno delo. Že od leta 1978 so potekale dejavnosti za novo stavbo zdravstvenega doma. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila zgrajena nova stavba zdravstvenega doma iz samoprispevka III., od leta 1982 do 1986.

Spremenjene politične razmere, ustanovitev občine Medvode in spremenjena zakonodaja, so privedle do ponovne samostojnosti zdravstvenega doma, ki deluje od 1.1.2000 kot samostojen zdravstveni zavod.