Politika kakovosti

1. Kakovost je osnovna usmeritev ZD MEDVODE.
2. Kakovost v ZD MEDVODE pomeni upoštevanje vseh relevantnih zahtev, še posebej pa:

  • zdravstvene storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve pacienta,
  • spoštovanje dogovorjenih terminov,
  • strokovnost, prijaznost in odzivnost,
  • urejenost dokumentacije,
  • spoštovanje pogodb z zdravstveno zavarovalnico ter
  • poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo.

3. Pri oceni kakovosti ima odločilen pomen mnenje pacientov.
4. Vsi zaposleni so odgovorni za kakovost svojega dela, glede na pooblastila in odgovornosti pri delu.
5. Urejenost poslovanja bomo vzdrževali vsaj na ravni zahtev standarda ISO 9001.
6. Naš način dela je dokumentiran v Poslovniku kakovosti in dokumentiranih postopkih.
7. Spodbujamo stalne izboljšave zdravstvenih storitev.
8. Konkretne cilje kakovosti in ukrepe za dosego teh ciljev sprejema vodstvo na vodstvenem pregledu.

Medvode, 30.5. 2022
prim. mag. Rajko Vajd, dr. med., spec.