Dispanzer medicine dela, prometa in športa

V dispanzerju medicine dela, prometa in športa zdravstvene preglede delavcev, voznikov in športnikov izvajata zdravnica specialistka medicine dela, prometa in športa in višja medicinka sestra z opravljenim podiplomskim tečajem medicine dela.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu naša zdravnica kot pooblaščeni zdravnik opravlja naslednje naloge:

  • Sodeluje pri ocenjevanju tveganja na delovnem mestu v delovnem okolju;
  • Seznanja delavce s tveganji, ki so povezana z njihovim delom na delovnem mestu ter opravlja naloge zdravstvene vzgoje delavcev;
  • Ugotavlja in proučuje vzroke za nastanek poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom;
  • Opravlja preventivne zdravstvene preglede delavcev v skladu s posebnimi predpisi;
  • Izvaja zdravstveno varstvo poklicno obolelih delavcev;
  • Organizira prvo pomoč, reševanje in evakuacijo v primeru poškodb pri delu in kolektivnih nezgod;
  • Ugotavlja vzroke za nastanek delovne invalidnosti ter predlaga ukrepe za njihovo obvladovanje oziroma preprečevanje, sodelovanje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela;
  • Delodajalcu predlaga ukrepe za utrjevanje zdravja delavcev, ki so pri delu izpostavljeni večjim nevarnostim za poškodbe in zdravstvene okvare;
  • Svetuje delodajalcu glede poteka delovnega procesa;


V dispanzerju izdelajo ekspertizna mnenja za verifikacijo poklicnih obolenj (npr. okvare zdrava zaradi izpostavljenosti azbestu …). Izvajajo se zdravstveni pregledi kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil vseh kategorij.

Za vse preglede se je potrebno naročiti ustno ali po telefonu. Storitve dispanzerja so samoplačniške (vozniki, ekspertizna mnenja) oz. je plačnik naročnik preglede (delodajalec, športno društvo, sindikat …)

V prostorih ZD Medvode poleg osebnega pregleda opravi kandidat tudi laboratorijski pregled, pregled oči, test na pljučne funkcije, opravi Ekg, ADG in pregled pri okulistu. V kolikor so potrebne še druge preiskave (Rtg p/c, kalorični vestibulogram, psiholog) ga napotimo v ustrezno najbližjo zdravstveno ustanovo, s katero sodelujemo v najkrajšem možnem času.