Katalog informacij javnega značaja | Natisni |

I. Osnovni podatki o katalogu

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA SPREJEMA: ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE
Ostrovrharjeva ulica 6
1215 Medvode
ODGOVORNA URADNA OSEBA: mag. Marjeta Tomšič Matić, dr. med., spec.
DATUM PRVE OBJAVE: 01. 09. 2012
DATUM ZADNJE SPREMEMBE: 01.11.2016
KATALOG JE DOSTOPEN : Na spletnem naslovu: www.zd-medvode.si
V tiskani obliki: na sedežu ZD Medvode

 

II. Podatki o zavodu

 

Ime zavoda: Zdravstveni dom Medvode
Sedež zavoda: Ostrovrharjeva 6, 1215 Medvode
Telefon: 01/361-99-00
Telefaks: 01/361-34-48
Matična številka: 1430726000
Transakcijski račun: 01271-6030927660
Davčna številka: 99423162
Registrska številka zavezanca pri ZZZS: 5525284799
Glavna dejavnost zavoda: 86.210
Zavod je vpisan pod vložno številko: 1/32526/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

 

III. Ustanovitelj

 

Ustanovitelj zavoda je: Občina Medvode
Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi javnega Zavoda – Zdravstveni dom Medvode je sprejela Občina Medvode pod št. Ur.l. 50/99 z dne 2.6.1999.

 

IV. Direktor

 

v.d. direktorja:
mag. Marjeta Tomšič Matić, dr. med., spec.
Telefon: 01/361-99-00
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

V. Glavna sestra

 

Glavna sestra: Julijana Pepić, dms.
Telefon: 01/361-99-00
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

VI. Delovni proces je v zavodu organiziran v:

 

Organizacijske enote zdravstvenega doma so:

 • SLUŽBA ZA SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
  • Splošne ambulante1,2,3,4,5,6,7,9
  • Ambulanta v DSO
  • Ambulante družinske medicine
  • Zdravstveno vzgojni center
Vodja splošnih ambulant: Branka Štigl, dr. med. spec.
Tel:: 01/361-99-00
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA
 • ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, ŠOLARJEV IN MLADINE
  • dispanzer za predšolske otroke
  • dispanzer za šolske otroke in mladino
 • ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK
 • OKULISTIČNA AMBULANTA
 • ULTRAZVOČNA AMBULANTA
 • ALERGOLOŠKA AMBULANTA
 • ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA
  • zobozdravstveno varstvo odraslih
  • zobozdravstveno varstvo otrok in mladine
  • zobotehnični laboratorij

Vodja zobozdravstvene službe: Polonca Šter, dr. dent. med.
Tel: 01/361-99-45
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. @zd-medvode.si

 • DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ
Vodja: Tatjana Fogec
Tel:: 01/361-99-27
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • FIZIOTERAPIJA
 • PATRONAŽNA SLUŽBA
Vodja: Jasmina Klemenčič, dms.
Tel.: 01/361-99-60
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • SERVISNE SLUŽBE
  • informacije
  • vzdrževanje
 • UPRAVA
direktorica
mag. Marjeta Tomšič Matić, dr. med., spec.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Tel: 01/361-99-62
računovodstvo, kadrovske zadeve in tajništvo
Vodja: Zdenka Zavrl, dipl. ekon.
Tel.: 01/361-99-57
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 


Organigram zavoda

 

VII. Kdo lahko posreduje informacije javnega značaja in informacije medijem?

 

Informacije javnega značaja lahko posreduje:

direktorica
mag. Marjeta Tomšič Matić, dr. med.,spec.

Poštni naslov:

Zdravstveni dom Medvode
Ostrovrharjeva ulica 6
1215 Medvode

Telefon: 01/361-99-00
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

VIII. Dejavnost zavoda

 

1. ZAVOD OPRAVLJA OSNOVNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST, KI OBSEGA:

 • spremljaje zdravstvenega stanja prebivalcev in prelaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja;
 • preprečevanje in odkrivanje nalezljivih in nenalezljivih kroničnih bolezni;
 • zdravljenje in rehabilitacija bolnikov in poškodovancev;
 • zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
 • preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustne in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;
 • zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
 • patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialno-varstvenih in drugih zavodih;
 • nujno medicinsko pomoč in reševalno službo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana in Kliničnim centrom Ljubljana.
 • zdravstvene preglede športnikov;
 • zdravstvene preglede nabornikov;
 • ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
 • diagnostične in terapevtske storitve

 

2. ZAVOD IMA ORGANIZIRANO TUDI IZVENBOLNIŠNIČNO SPECIALISTIČNO AMBULANTNO DEJAVNOST:

Okulistična ambulanta
Dispanzer medicine dela prometa in športa

Ultrazvočna ambulanta

Alergološka ambulanta

 

3. ZAVOD IZVAJA TUDI DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE V SKLADU Z ZAKONOM O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI:

 • prodaja zdravstvenih storitev na trgu;
 • programi za zdravo življenje.

4. ZAVOD JE TUDI UČNI ZAVOD ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA POUKA DIJAKOV ZDRAVSTVENIH ŠOL IN ŠTUDENTOV SIOKOŠOLSKIH ZAVODOV POD POGOJI, DOLOČENIMI Z ZAKONOM.

Navedene dejavnosti spadajo po standardni klasifikacij dejavnosti v naslednje podrazrede:

 • Q 86.210 osnovna zdravstvena dejavnosti;
 • Q 86.220 specialistična ambulantna dejavnost;
 • Q 86.230 zobozdravstvena dejavnost;
 • Q 86.909 samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
 • P 85.3 srednješolsko izobraževanje;
 • P 85.4 visokošolsko izobraževanje;
 • P 85.5 drugo izobraževanje.


IX. Povezava na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije v delu, ki se nanaša na delovno področje zavoda

 

Državni predpisi
Predpisi EU

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.


Druge povezave
AED Baza Slovenije – mreža avtomatskih defibrilatorjev Slovenije
Nacionalni inštitut za javno zdravje

 

X. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Povezava na državni register predpisov:

Povezava na EU portal:

 • Predlogi predpisov na spletnih straneh EUR-Lex

XI. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

* Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja
* Postopki na podlagi ZVOP-1
* Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah

XII. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Letna poročila ZD Medvode
Finančni načrt ZD Medvode

 

Seznam pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

XIII. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod

Register zbirk osebnih podatkov

 

XIV. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem
Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije. Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnega zahtevka skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem
Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav. Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnega zahtevka skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

XV. Druge informacije javnega značaja

Splošna ambulanta
Otroški dispanzer
Šolski dispanzer
Dispanzer za varstvo žensk
Fizioterapija
Patronažna, babiška, socialna služba
Dom starejših občanov Medvode
Zobozdravstvena dejavnost za odrasle
Zobozdravstvena dejavnost za otroke
Dispanzer medicine dela, prometa in športa
Diagnostični laboratorij
Okulistika

Ultrazvočna ambulanta

Alergološka ambulanta

 

Cenik storitev Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa
Cenik storitev Diagnostičnega laboratorija
Cenik ultrazvočnih preiskav
Cenik zobozdravstvenih storitev

 

XVI. Način dostopa do informacij javnega značaja

 

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (4. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 51/06).

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilec). Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 51/06).

Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 51/06.

Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:

Zahteva se naslovi na tel. oz. fax številko ali na naslove, navedene v 2. točki tega kataloga, od ponedeljka do petka do 8.00 do 14.00 ure.

OPIS DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ:

Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja oz. njihovo ponovno uporabo neformalno ali s pisno zahtevo.
Do informacij javnega značaja lahko prosilec dostopa:

 • po elektronski poti

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na internetu, in sicer na spletni strani ZD Medvode: http://www.zd-medvode.si

 • na podlagi posebne zahteve

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja se naslovi po telefonu ali faksu od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure, elektronski pošti na naslov pristojne osebe za posredovanje informacij.

 • osebno v prostorih zavoda

Ustna zahteva za dostop do informacij javnega značaja se poda v prostorih zavoda oz. pri pristojni osebi od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure. Zahtevo podate lahko tudi preko telefona 01/361-99-00.

 • s pisno zahtevo poslano po pošti

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov Zdravstveni dom Medvode, Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 Medvode ali oddate osebno v vložišču zavoda. Lahko pa jo podate tudi na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , pri čemer morate izrecno navesti, da želite da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, v nasprotnem primeru bomo zahtevo obravnavali kot ustno.

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo.

Pisna zahteva mora obvezno vsebovati: navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu  ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca.

V zahtevi za dostop do informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:

 • informacijo, s katero se želi seznaniti,
 • na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis)
 • prosilcu ni treba pravno utemeljiti zahteve, ali izrecno označiti, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Če iz narave zahteve izhaja, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja po tem zakonu, organ obravnava zahtevo po tem zakonu.

V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:

 • informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti,
 • na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi obliko in nosilec zapisa),
 • za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti (pridobitni oz. nepridobitni namen).


STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Od 8. maja 2016 je v uporabi enotni stroškovnik materialnih stroškov, ki ga določa Uredba o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja.

XVII. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov bo podan v Letnem poročilu ZD Medvode.

 

Ta spletna stran uporablja piškotke. Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

Če se strinjate z uporabo piškotkov na spletni strani ZD Medvode pritisnite na gumb.